Trang web cá cược uy tín có xếp hạng cao nhất

Công ty 29: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ sáu, 19/04/2024

     Sáng ngày 19/4/2024, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc trang cá cược uy tín cùng các đồng chí đại biểu đại diện Phòng Chính trị, Tổ chức - Lao động, Tài chính - Kế toán Tổng Công ty. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đông đảo các quý cổ đông của Công ty.

     Tại Đại hội, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và một số tờ trình thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông quyết định.

     Báo cáo với các cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo Công ty 29 cho biết: Năm 2023, với tình hình thế giới vẫn tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, nền kinh tế nước ta cũng chịu nhiều tác động tiêu cực, trong đó thị trường cạnh tranh khốc liệt, vấn đề trượt giá nguyên vật liệu, giá điện, giá xăng tăng, nguồn cung không ổn định… đã ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của trang cá cược uy tín , sự ủng hộ giúp đỡ của các đối tác, khách hàng, cũng như sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, Công ty 29 đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể: Giá trị sản xuất đạt 1.252,497 tỷ đồng, đạt 203% KH; Doanh thu đạt 1.060,585 tỷ đồng, đạt 187% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt 4,433 tỷ đồng, đạt 102% KH; Lợi nhuận sau thuế 3,530 tỷ đồng, đạt 108% KH; chia cổ tức năm 2023 là 5%, đạt 100% KH.

     Bước sang năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty định hướng nỗ lực cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới và đặt kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất đạt 1.399,8 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.074,8 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 5,374 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 4,299 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2024 là 5%.

trang cá cược uy tín

Đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2023. Đồng thời chỉ đạo, định hướng cho Công ty những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trước mắt trong năm 2024, Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì công tác thị trường tìm kiếm việc làm, đầu tư trang thiết bị thi công, đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ có chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công trình, thu hồi vốn... Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu giá trị sản xuất đề ra. Tiếp tục phát huy truyền thống là đơn vị lá cờ đầu của trang cá cược uy tín .

     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào định hướng phát triển. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

                                                     Bài: Phan Minh Thục - Trợ lý Phòng TC-HC

                                                            Ảnh: Ngô Thị Thu - Nhân viên Phòng TC-HC

 

Hỗ trợ online

trang cá cược uy tín

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật

trang cá cược uy tín

Khách hàng đối tác